De 7 stråler

Universet består af syv typer af energier, som er blevet transmitteret igennem det fysisk stof og derved opdelt i mange oktaver svarende til regnbuens farver

1 stråle for vilje og magt

Personer på denne stråle besidder en stærk viljekraft enten for det gode eller det onde – for det gode, når viljen styres af visdom og uselvisk gennem kærlighed. Et før ste stråle menneske vil altid »træde i forgrunden« inden for sit område. Det kan være tyven eller dommeren, der dømmer, men i begge tilfælde vil det være førende i sin profession. Det er den fødte leder, hvad der end vælges som levevej, et menneske man kan have tillid til og kan støtte sig til, et menneske der vil forsvare den svage og fjerne undertrykkelse, det frygter ikke konsekvenser og er aldeles indifferent over for fremsatte bemærkninger.

Første stråle mennesket har ofte stærke følelser og ømhed, men lader sig ikke så gerne mærke dermed; det holder af stærke kontraster og mange farver, men det er sjældent kunstner.

 

Egenskaber

Styrke, mod, standhaftighed, sandfærdighed, som følge af absolut frygtløshed, evne til at lede, evne til at opfatte store spørgsmål på storsindet måde og til at omgås mennesker samt træffe forholdsregler.

Egenskaber, der skal erhverves:

 • Følsomhed

 • Ydmyghed

 • Medfølelse

 • Tolerance

 • Tålmodighed

Frit materiale

2 stråle for kærlighed og visdom

Anden stråle mennesket besidder taktfølelse og fremsynethed; det kan være en fortræffelig ambassadør, en førsteklasses lærer eller leder for en højere læreanstalt; som menneske, der står i det praktiske liv, vil det besidde klar intelligens og klogskab i behandling af de sager, der forelægges det, og det vil evne at give andre et korrekt syn på tingene og få dem til at se tingene, som det gør det.

Den karakteristiske måde at nærme sig Vejen på vil være et grundigt og seriøst studium af læren, indtil den udgør så stor en del af menneskets bevidsthed, at den ikke længere udelukkende er intellektuel viden, men er en åndelig leveregel, der medfører intuition og sand visdom.

Egenskaber

Ro, styrke, tålmodighed, udholdenhed, sandhedskærlighed, trofasthed, intuition, klar intelligens og roligt temperament.

Egenskaber, der skal erhverves:

 • Kærlighed

 • Barmhjertighed

 • Uselviskhed

 • Praktisk energi forståelse 

3 stråle for aktiv inteligens

Denne stråle er strålen for den abstrakte tænker, for filosoffen og for metafysikeren og for det menneske, som glædes ved højere matematik, men som, med mindre det er påvirket af en praktisk stråle, næppe vil bekymre sig om at føre sine regnskaber korrekt. Dets forestillingsevne vil være højt udviklet, dvs. det kan ved sin forestillingsevne opfatte essensen af en sandhed; dets idealisme vil ofte være stærk; det er en drømmer og teoretiker, og ud fra sit vidsyn og sin store forsigtighed ser det alle sider af et spørgsmål lige klart.

Måden at nærme sig den store søgen på vil for denne stråletype være dyb tænkning, indtil han er nået til en erkendelse af det store hinsidige og af den altoverskyggende betydning af at betræde Vejen, der fører dertil.

 

Egenskaber

Ro, styrke, tålmodighed, udholdenhed, sandhedskærlighed, trofasthed, intuition, klar intelligens og roligt temperament.

Egenskaber, der skal erhverves:

 • Intellektuel stolthed

 • Kulde og overdreven kritik af andre.

 • Unøjagtighed i detaljer

 • Åndsfraværelse og selviskhed

 • Stædighed

4 stråle for harmoni igennem konflikt

Denne stråle har været nævnt som »kampens stråle«, for på denne stråle forekommer kvaliteterne rajas (handling) og tamas (træghed) så påfaldende lige i proportion, at et fjerde stråle menneskes væsen sønderrives af deres kamp. Udfaldet, hvis det er tilfredsstillende, omtales som »Horus’ fødsel«, eller som Kristus, der fødes ved fødselsveernes konstante smerte og lidelse.

Tamas fremkalder tilbøjelighed til magelighed og fornøjelse, modvilje mod at forårsage smerte, hvilket kan blive til moralsk fejhed, ladhed, opsættelse, et ønske om at lade tingene være, som de er, at hvile og ikke tænke på morgendagen. Rajas er fyrig, utålmodig, og tilskynder altid til handling. Dette modsætningsforhold af kræfterne i et fjerde stråle menneskes natur gør, at dets liv befinder sig i en evig krigstilstand og rastløshed; den gnidning og den erfaring, der vindes derved, kan frembringe en meget hurtig evolution, men mennesket kan lige så let blive en døgenigt som en helt.

 

Egenskaber

Stor hjertevarme, medfølelse, fysisk mod, gavmildhed, hengivenhed, hurtighed i intellekt og perception.

Egenskaber, der skal erhverves:

 • Sindsro

 • Tillid og selvbeherskelse

 • Selvbeherskelse, mental og moralsk ligevægt.

 • Renhed og uselviskhed

 • Nøjagtighed

5 stråle for konkret videnskab

Denne stråle er strålen for videnskab og for forskning. Mennesket på denne stråle vil besidde et skarpt intellekt, stor nøjagtighed i detaljer og vil utrætteligt bestræbe sig på at spore den mindste kendsgerning til sin kilde og at efterprøve enhver teori. Det vil almindeligvis være overmåde sandfærdigt, optaget af at give overskuelige forklaringer af kendsgerninger, skønt undertiden pedantisk og trættende i sin fastholden af ubetydelige og unødvendige ordrette enkeltheder. Det vil være ordentlig punktlig, systematisk og bryder sig ikke om at blive favoriseret eller smigret.

For femte stråle er måden at nærme sig Vejen på videnskabelig forskning, tilskyndet til maksimale konklusioner med accept af de følgeslutninger, der drages.

 

Egenskaber

Helt nøjagtige udtalelser, retfærdighed (uden nåde), udholdenhed, sund fornuft, oprigtighed, uafhængighed, skarpt intellekt.

Egenskaber, der skal erhverves:

 • Ærbødighed

 • Hengivenhed

 • Medfølelse

 • Kærlighed

 • Storsind

6 stråle for hengivenhed og idealisme

Mennesket, der er på denne stråle, er fuld af religiøse instinkter og impulser og af intens personlig følelse; intet tages roligt. Alt er, i dets øjne, enten fuldkomment eller utåleligt; dets venner er engle, dets fjender er det stik modsatte; dets syn er – i begge tilfælde – ikke præget af hver gruppes egentlige fortrin, men af den måde, hvorpå personerne gør indtryk på det, eller af den sympati – eller af mangel på samme – som de viser dets yndlingsidoler, hvad enten de er konkrete eller abstrakte, for det er fuld af hengivenhed, det være sig for en person eller for en sag.

Metoden ved healing vil for denne stråle være tro og bøn. Måden at nærme sig Vejen på vil være bøn og meditation, idet der tilstræbes forening med Gud.

 

Egenskaber

Hengivenhed, målbevidsthed, kærlighed, ømhed, intuition, loyalitet, ærbødighed.

Egenskaber, der skal erhverves:

 • Styrke og selvopofrelse

 • Renhed og sindsro

 • Sandhed, ligevægt og sund fornuft.

 • Tolerance

7 stråle for ceremoniel orden

Denne stråle er den ceremonielle stråle, strålen der gør, at et menneske glædes »når alle ting udføres i god orden« og i overensstemmelse med regler og sædvane. 

Den er strålen for formgivning, for den fuldendte billedhugger, som ser og skaber ideal skønhed, for designeren af smukke former og mønstre af enhver art, men et sådant menneske vil ikke få succes som kunstmaler. Litterært arbejde vil for et syvende stråle menneske være bemærkelsesværdigt på grund af sin ultrapolerede stil, og en sådan forfatter vil tænke langt mere på måden end på stoffet i sit værk, men det vil altid have ordet i sin magt både i skrift og tale.

Syvende stråle mennesket vil frydes over fastlagte ceremonier og observanser, over store processioner og forestillinger, over parader af tropper og krigsskibe, over stamtræer og rangfølge.

 

Egenskaber

Styrke, udholdenhed, mod, høflighed, yderste omhu i detaljer, selvtillid.

Egenskaber, der skal erhverves:

 • Enheds-erkendelse

 • Storhed

 • Tolerance

 • Ydmyghed, mildhed og kærlighed.

1 stråle for vilje og magt

Egenskaber

Personer på denne stråle besidder en stærk viljekraft enten for det gode eller det onde – for det gode, når viljen styres af visdom og uselvisk gennem kærlighed. Et første stråle menneske vil altid »træde i forgrunden« inden for sit område. Det kan være tyven eller dommeren, der dømmer, men i begge tilfælde vil det være førende i sin profession. Det er den fødte leder, hvad der end vælges som levevej, et menneske man kan have tillid til og kan støtte sig til, et menneske der vil forsvare den svage og fjerne undertrykkelse, det frygter ikke konsekvenser og er aldeles indifferent over for fremsatte bemærkninger.

Første stråle mennesket har ofte stærke følelser og ømhed, men lader sig ikke så gerne mærke dermed; det holder af stærke kontraster og mange farver, men det er sjældent kunstner

Styrke, mod, standhaftighed, sandfærdighed, som følge af absolut frygtløshed, evne til at lede, evne til at opfatte store spørgsmål på storsindet måde og til at omgås mennesker samt træffe forholdsregler.

Egenskaber, der skal erhverves:

 • Følsomhed

 • Ydmyghed

 • Medfølelse

 • Tolerance

 • Tålmodighed

2 stråle for kærlighed og visdom

Egenskaber

Anden stråle mennesket besidder taktfølelse og fremsynethed; det kan være en fortræffelig ambassadør, en førsteklasses lærer eller leder for en højere læreanstalt; som menneske, der står i det praktiske liv, vil det besidde klar intelligens og klogskab i behandling af de sager, der forelægges det, og det vil evne at give andre et korrekt syn på tingene og få dem til at se tingene, som det gør det.

Den karakteristiske måde at nærme sig Vejen på vil være et grundigt og seriøst studium af læren, indtil den udgør så stor en del af menneskets bevidsthed, at den ikke længere udelukkende er intellektuel viden, men er en åndelig leveregel, der medfører intuition og sand visdom.

Ro, styrke, tålmodighed, udholdenhed, sandhedskærlighed, trofasthed, intuition, klar intelligens og roligt temperament.

Egenskaber, der skal erhverves:

 • Kærlighed

 • Barmhjertighed

 • Uselviskhed

 • Praktisk energi forståelse 

3 stråle for aktiv inteligens

Egenskaber

Denne stråle er strålen for den abstrakte tænker, for filosoffen og for metafysikeren og for det menneske, som glædes ved højere matematik, men som, med mindre det er påvirket af en praktisk stråle, næppe vil bekymre sig om at føre sine regnskaber korrekt. Dets forestillingsevne vil være højt udviklet, dvs. det kan ved sin forestillingsevne opfatte essensen af en sandhed; dets idealisme vil ofte være stærk; det er en drømmer og teoretiker, og ud fra sit vidsyn og sin store forsigtighed ser det alle sider af et spørgsmål lige klart.

Måden at nærme sig den store søgen på vil for denne stråletype være dyb tænkning, indtil han er nået til en erkendelse af det store hinsidige og af den altoverskyggende betydning af at betræde Vejen, der fører dertil.

Vidtskuende i alle abstrakte spørgsmål, oprigtighed i hensigt, klar forstand, evne til koncentration om filosofiske studier, tålmodighed, forsigtighed, har ikke tendens til at forurolige sig selv eller andre over bagateller.

Egenskaber, der skal erhverves:

 • Intellektuel stolthed

 • Kulde og overdreven kritik af andre.

 • Unøjagtighed i detaljer

 • Åndsfraværelse og selviskhed

 • Stædighed

4 stråle for harmoni igennem konflikt

Egenskaber

Denne stråle har været nævnt som »kampens stråle«, for på denne stråle forekommer kvaliteterne rajas (handling) og tamas (træghed) så påfaldende lige i proportion, at et fjerde stråle menneskes væsen sønderrives af deres kamp. Udfaldet, hvis det er tilfredsstillende, omtales som »Horus’ fødsel«, eller som Kristus, der fødes ved fødselsveernes konstante smerte og lidelse.

Tamas fremkalder tilbøjelighed til magelighed og fornøjelse, modvilje mod at forårsage smerte, hvilket kan blive til moralsk fejhed, ladhed, opsættelse, et ønske om at lade tingene være, som de er, at hvile og ikke tænke på morgendagen. Rajas er fyrig, utålmodig, og tilskynder altid til handling. Dette modsætningsforhold af kræfterne i et fjerde stråle menneskes natur gør, at dets liv befinder sig i en evig krigstilstand og rastløshed; den gnidning og den erfaring, der vindes derved, kan frembringe en meget hurtig evolution, men mennesket kan lige så let blive en døgenigt som en helt.

Stor hjertevarme, medfølelse, fysisk mod, gavmildhed, hengivenhed, hurtighed i intellekt og perception.

Egenskaber, der skal erhverves:

 • Sindsro

 • Tillid og selvbeherskelse

 • Selvbeherskelse, mental og moralsk ligevægt.

 • Renhed og uselviskhed

 • Nøjagtighed

5 stråle for konkret videnskab

Egenskaber

Denne stråle er strålen for videnskab og for forskning. Mennesket på denne stråle vil besidde et skarpt intellekt, stor nøjagtighed i detaljer og vil utrætteligt bestræbe sig på at spore den mindste kendsgerning til sin kilde og at efterprøve enhver teori. Det vil almindeligvis være overmåde sandfærdigt, optaget af at give overskuelige forklaringer af kendsgerninger, skønt undertiden pedantisk og trættende i sin fastholden af ubetydelige og unødvendige ordrette enkeltheder. Det vil være ordentlig punktlig, systematisk og bryder sig ikke om at blive favoriseret eller smigret.

For femte stråle er måden at nærme sig Vejen på videnskabelig forskning, tilskyndet til maksimale konklusioner med accept af de følgeslutninger, der drages.

Helt nøjagtige udtalelser, retfærdighed (uden nåde), udholdenhed, sund fornuft, oprigtighed, uafhængighed, skarpt intellekt.

Egenskaber, der skal erhverves:

 • Ærbødighed

 • Hengivenhed

 • Medfølelse

 • Kærlighed

 • Storsind

6 stråle for hengivenhed og idealisme

Egenskaber

Mennesket, der er på denne stråle, er fuld af religiøse instinkter og impulser og af intens personlig følelse; intet tages roligt. Alt er, i dets øjne, enten fuldkomment eller utåleligt; dets venner er engle, dets fjender er det stik modsatte; dets syn er – i begge tilfælde – ikke præget af hver gruppes egentlige fortrin, men af den måde, hvorpå personerne gør indtryk på det, eller af den sympati – eller af mangel på samme – som de viser dets yndlingsidoler, hvad enten de er konkrete eller abstrakte, for det er fuld af hengivenhed, det være sig for en person eller for en sag.

Metoden ved healing vil for denne stråle være tro og bøn. Måden at nærme sig Vejen på vil være bøn og meditation, idet der tilstræbes forening med Gud.

Hengivenhed, målbevidsthed, kærlighed, ømhed, intuition, loyalitet, ærbødighed.

Egenskaber, der skal erhverves:

 • Styrke og selvopofrelse

 • Renhed og sindsro

 • Sandhed, ligevægt og sund fornuft.

 • Tolerance

7 stråle for ceremoniel orden

Egenskaber

Denne stråle er den ceremonielle stråle, strålen der gør, at et menneske glædes »når alle ting udføres i god orden« og i overensstemmelse med regler og sædvane. 

Den er strålen for formgivning, for den fuldendte billedhugger, som ser og skaber ideal skønhed, for designeren af smukke former og mønstre af enhver art, men et sådant menneske vil ikke få succes som kunstmaler. Litterært arbejde vil for et syvende stråle menneske være bemærkelsesværdigt på grund af sin ultrapolerede stil, og en sådan forfatter vil tænke langt mere på måden end på stoffet i sit værk, men det vil altid have ordet i sin magt både i skrift og tale.

Syvende stråle mennesket vil frydes over fastlagte ceremonier og observanser, over store processioner og forestillinger, over parader af tropper og krigsskibe, over stamtræer og rangfølge.

Styrke, udholdenhed, mod, høflighed, yderste omhu i detaljer, selvtillid.

Egenskaber, der skal erhverves:

 • Enheds-erkendelse

 • Storhed

 • Tolerance

 • Ydmyghed, mildhed og kærlighed.

Kontakt oplysninger
Vestervænget 62, 4000 Roskilde
+45 53 20 46 83
Patrick.johansen@hotmail.com
linkedin.com/in/patrickjohansen1

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Copyright © 2023. Alle rettigheder reserveret.